Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do .

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-10-25.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-22.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-05-22.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 511130520 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek

Wojska Polskiego 23
44-120 Pyskowice

Budynek, w którym mieści się siedziba Ogniska Pracy Pozaszkolnej usytuowany jest w Pyskowicach, przy ul. Wojska Polskiego 23 siedziba Szkoły Podstawowej nr im. Jarosława Dąbrowskiego. Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada 3 kondygnacje, nie posiada windy ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą cztery wejścia, dwa od ulicy Dąbrowskiego oraz dwa od ulicy Wojska Polskiego (w tym wejście główne). Wszystkie wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, nie posiadają podjazdów dla wózków inwalidzkich. Przy wejściu głównym znajduje się domofon umożliwiający wezwanie obsługi szkoły w celu udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Szkoła nie posiada miejsc parkingowych, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się poza terenem szkolnym. Do budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących Adres placówki: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach ul. Wojska Polskiego 23 44-120 Pyskowice.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (format PDF)